Archiv pro měsíc: Prosinec 2013

Vysvědčení

30.1.2014 1.2.2014

Čtvrtek 30. ledna je dnem vydání vysvědčení za 1. pololetí.

Výsadba stromů

V obci Grygov byla zajištěna výsadba:

 • 96 stromů v projekční ceně 375 tis. Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov, a to v návaznosti na již dokončenou obnovu místních a účelových komunikací v obci (2010)
 • 21 stromů třešní a višní bylo zasazeno na západní straně Grygova kolem krajské komunikace III. tř. směr Blatec. Výsadbu zajistily České dráhy v rámci náhradní vysadby
 • 60 stromů jabloní a hrušní bylo zasazeno na jižní straně ulice Komenského v okolí haly Severe a Fakra. Výsadbu zajistil velkoobchod s přírodním kamenem, společnost Severe
 • 3 stromy hrušně byly zasazeno v Podlesí naproti areálu Peli. Výsadbu zajistil Elpremont v rámci náhradní vysadby
 • 88 stromů ve dvou řadách, doplněných skupinovými výsadbami celkem 160 keřů na západní straně Grygova směr Blatec, podél nezpevněné polní cesty za bývalým kravínem
 • x stromů ve dvou řadách na západní straně Grygova směr Blatec, podél komunikace Za Tratí
 • Podařilo se nám získat dotaci jeden a půl miliónu korun ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu stromů a obnovu původních polních cest na katastrálním území obce. Projekt vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy. O postupu prací vás budeme informovat.

Celkem jsme za poslední období v Grygově vysadili 268 + x stromů.

Oprava místních a účelových komunikací

1.1.2012

V roce 2012 došlo k pokládce obrubníků, parkovacích stání, stanoviště separovaného odpadu a asfaltových vrstev komunikace v ulici za hospodou U kaple. Dodavatem stavby byla vybrána firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2012 proběhla výtavba I. etapy nové ulice za ulicí Zahradní. Dodavatem stavby byla firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla firma P.B.CH. Přerov s.r.o.

V roce 2012 proběhla dostavba parkoviště u sportovního areálu a oprava komunikace Do Polí. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2011 došlo k pokládce obrubníků, chodníků, podkladních vrstev komunikace ulice Zahradní. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov. (Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne v roce 2014, po dokončení napojení inženýrských sítí pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov.)

V roce 2010 proběhla na většině území obce Grygov stavba Obnova a modernizace místních a účelových komunikací v obci Grygov. Dodavatelem stavby byla firma Skanska, a.s. a financována byla z evropských fondů ERDF, národním spolufinancováním a Obcí Grygov.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce silnice III/4353 v Grygově. Investorem stavby byl Olomoucký kraj a Obec Grygov. Projekt stavby v roce 2004 získal 1. místo v celostátní soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“.

Zbývá dokončit stavbu a opravu těchto ulic:

 • Dostavba II. etapy nové ulice za ulicí Zahradní, investorem je firma P.B.CH. Přerov s.r.o.
 • Závěrečná etapa dostavby ulice Zahradní. Dodavatelem stavby je firma MODOS spol. s r.o. a investorem Obec Grygov. Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne pravděpodobně v roce 2013, po dokončení napojení inženýrských sítí (pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov s.r.o.).
 • Oprava úseku ulice Za Humny. V roce 2012 dojde k opravě vrchní asfaltové vrstvy komunikace, včetně chodníku a parkovačích stání. Projektová dokumentace je ve fázi přřípravy. Dodavatel stavby není vybrán a investorem je Obec Grygov.
 • Stavba ulice Za Humny od garáží až ke Genoservisu včetně polních cest proběhne v rámci projektu Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“).

Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“)

1.1.2012

V rámci této stavby se vybudují tři nové polní cesty v k.ú Grygov – dvě hlavní a jedna vedlejší, které mají zlepšit dostupnost k jednotlivým parcelám a zahradám. Dále stavba řeší vybudování příkopy podél nerealizované polní cesty, a dále vybudování protipovodňové hrázky a protierozní meze. Nové polní cesty s příkopy, hrázka a mez mají i funkci vodohospodářskou – zabránit při přívalových deštích z přilehlých polí zaplavování okolních zahrad a zastavené části obce.

situacePředpokládáme zahájení stavby v roce 2014.

Stavební povolení bylo vydáno.

Stavba bude probíhat postupnou výstavbou jednotlivých stavebních objektu a dokončena za 7 měsíců.

Stavba je v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami a územním plánem, schváleným usnesením zastupitelstva obce Grygov, dne 14. 9. 2010.

Stávající polní cesty jsou situovány v blízkosti obce Grygov. Polní cesty HC-1/1, HC19 a VC-17 ve východní části zastaveného území obce Grygov, polní cesta VC-17 je nově navržená. Stávající polní cesty jsou s nezpevněným povrchem z části sypané štěrkem a sutí, z části zatravněné. V současné době jsou polní cesty využívány pro pojezd zemědělské techniky na okolní pole a zároveň umožňují přístup k soukromým sadům a zahradám.

Při přívalových deštích je oblast lokality „Za Humny“ pravidelně ohrožováno vodou z přilehlých polí. Voda proniká do okolních zahrad a zastavené části, kde způsobuje škody.
Již v minulosti bylo toto území několikrát zaplaveno přívalovými dešti – viz fotodokumentace z let 1999 a 2004. Projekt ,,Protipovodňových opatření v k.ú. Grygov“ má zabránit tomu, aby v budoucnu nedocházelo ke škodám, jak na obecním, tak na soukromém majetku, které působí tyto přívalové deště.
Přílohy:
 koordinační situace ve formátu PDF
– provádecí projektová dokumentace ve formátu PDF

Dům seniorů

12.1.2012

V současné době sociální komise při OU Grygov intenzivně pracuje na přípravě projektu Domu pro seniory v areálu bývalé mateřské školky v ulici Šrámkova.

Původní záměr obce z roku 1999 vybudovat zde dům s pečovatelskou službou s náklady na výstavbu více než 35 milionů Kč se s odstupem doby ukázal jako nerealizovatelný a nepotřebný.

Zda vybudujeme dům s pečovatelskou službou, denní stacionář pro seniory, malometrážní seniorské byty nebo kombinaci některých možností, určí společná analýza potřeb Grygova, kterou zpracuje vedení obce se sociální komisí a odborníky. Poté bude následovat studie proveditelnosti, porovnávající jednotlivé varianty a možnosti řešení.

Obnova návsi

1.1.2012

V současné době probíhají přípravy na projektu Obnova návsi.

 

V roce 2007 zpracoval Ing. Arch. Stanislav Vrubel prvotní studii využití návsi – parku v Grygově.

 

S přihlédnutím k datu vzniku studie je na první pohled zřejmé, že již neobsahuje nesmyslnou a drahou stavbu zvonkohry a obnovu návesního rybníka. Ve studii ještě není zohledněna modernizace komunikací a přesunutí autobusové zastávky (tato stavba byla realizována v letech 2009 – 2010 s využitím dotací z Regionálního operačního programu).

 

Po aktualizaci studie bychom rádi projekt dokončili formou tzv. komunitního plánování, kdy do prací na projektu mohou aktivně zasahovat i občané.

 

Věříme, že dotační podporu pro tento projekt nalezneme již na začátku nového programovacího období pro čerpání evropských dotací 2014 – 2020.

 

Kliknutím na obrázek se můžete seznámit s prvotní studii využití návsi – parku v Grygově zpracované Ing. Arch. Stanislavem Vrubelem v roce 2007 (je ve formátu PDF).

Vodní biocentrum Vsisko – za železnicí

1.1.2012

Biocentrum se nachází na pozemku 282 k.ú. Vsisko

Údaje o záměru:

Na dotčeném pozemku ppč. 282 budou provedeny terénní úpravy spočívající ve vytvoření prohlubně na ploše 1,93 ha, která bude zaplněna podzemní vodou. Vznikne tak vodní plocha, jejímž účelem je posílení ekologické stability krajiny a vytvoření nových nových přirozených biotopů pro živočichy a rostliny vázané na vodní či mokřadní prostředí. Zbývající plochy pozemku mezi železniční tratí, polní cestou, či vodním tokem Týnečka budou využity pro výsadbu krajinné zeleně – stromů a keřů autochtonních druhů a založení trávníku.

 

Primární význam nově vytvořené plochy spočívá v posílení ekologické stability v intenzivně využívané krajině Hané, vytvořeny budou příznivé podmínky pro existenci vodních a vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. Mimo zastavěné území obcí vznikne mezi poli snadno dostupná a poměrně rozsáhlá plocha přirozeného charakteru, využitelná jak pro podporu biologických hodnot území, tak pro relaxaci obyvatel a návštěvníků okolních obcí.

 

Technické řešení spočívá v přípravě ploch včetně skrývky ornice, vytěžení zemin v prostoru vodní plochy a konečné úpravě terénu včetně rozprostření ornice na zbývající plochu pozemku a realizaci vegetačních úprav. Vytvořená vodní plocha bude mít zatravněné břehy a okolí bude osázeno skupinami keřů a listnatých stromů druhově odpovídajích území. Vodní plocha nebude napojena na vodní tok, napájena bude výchradně podzemní vodou, která se v tomto prostoru vyskytuje přibližně 1,8 m pod úrovní terénu. Tvar vodního prvku bude přirozený, nepravidelný, na severní straně bude vytvořen poloostrov a v samotné ploše nepřístupný ostrov. Sklon břehů bude upraven do mírného sklonu 1:3, břehy ostrova 1:2, ve východní části bude vytvořena rozsáhlá litorální zóna s hloubkou max. 0,8 m, zarostrlá vodní a mokřadní vegetací. Maximální hloubka se bude pohybovat kolem 2,0 m.

 

Pro práce není nutné uvolnění pozemků a výstavba dočasných objektů. Úpravy nebudou zasahovat do okolních pozemků, v jejich bezprostřední blízkosti se nenalézají stavby a ani objekty, které by narušovaly stavební práce. Pro dopravu techniky a materíálu bude využita stávající komunikace od obcí Vsisko a Grygov. Ornice a zúrodnění využitelné zeminy budou využity při úpravách vodorovných ploch a břehových partií. Část vytěžených zemin bude odvezena do areálu štěrkovny Grygov k dalšímu využití.

 

Pro vybudováni biocentra bylo stavebním úřadem Obecního úřadu Velký Týnec vydáno dne 20.05.2010 rozhodnutí pod čj. VT-84/2010/SÚ, které nabylo právní moci 25.06.2010. Dodavatelem zemních prací budou Štěrkovny Olomouc, a.s., ozelenění bude provádět investor podle schváleného projektu biocentra.

Výstavba RD – Zahradní II

1.1.2012

Firma P.B.CH. Přerov s.r.o. nabízí 32 pozemků určených pro prodej v obci Grygov o výměře 700m2 s jihovýchodní a severozápadní orientací. Pozemky leží při nově budované ulici v žádané části nedaleko sportovního hřiště a vlakového nádraží. Inženýrké Sítě – vodovod, plynovod, elektřina, splašková kanalizace, veřejné osvětlení vše při pozemku. Obslužná komunikace u pozemku. Komunikace a IS se začínájí budovat. Stavební a inženýrská činnost s tím spojená se dokončuje. Aktuální cena je dle dostupných informací na internetu 1.350 Kč / m2.

První ukázkový domek

Místo stavby: k.ú. Grygov, parc. č. 1070/44

Stavebník: P.B.CH.Přerov s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice 783 71

Zastavěná plocha: 106,5 m2.

Jedná se stavbu jednopodlažního (bez obytného podkroví) nepodsklepeného rodinného domu určeného pro čtyřčlonnou rodinu, zástřešení valbovou střechou s pálenou střešní krytinou. Konstrukční systém – rámová dřevostavba z hranolů s vloženou tepelnou izolací, opláštění z desek OSB a s vnější tepelnou izolací, sedlová střecha s dřevěným krovem.

Areál SEVERE a FAKRO – sklad kamene a sklad oken

1.1.2012

Navrhovaná stavba – dvoulodní hala pro skladování kamene a dalšího nepotravinového zboží, surovin a výrobků představuje z hlediska stavebního stavbu většího rozsahu. Základem stavby je železobetonový nosný skelet pilířového charakteru. Betonové prefabrikáty vytváří dvoulodní halu.
Železobetonový nosný skelet vytváří dvoulodní halu, uvnitř rozdělenou zdí. Pilířový nosný skelet je oploštěn betonovými stěnovými panely opatřenými izolací. Do panelů jsou v administrativní části budovy provedeny otvory oken. Skladovací část haly je bez otvorů oken. Je nasvětlena pásy vikýřů provedených v místě hřebene střech.
Vjezd do haly je řešen ze západní strany pozemku. Do každé lodi haly jsou provedeny sekční vrata s odsunem vzhůru.
Opláštění haly je jinak zcela hladké. U spodní hrany u terénu jsou pod stěnovými panely osazeny soklové železobetonové panely. Tyto jsou rovněž hladké.
Střecha je pokryta souvrstvím modifikovaných pásů asfaltové lepenky. Z obou čel je provedena krycí přesahující atika s oplechováním. U spodního okraje střechy je osazen žlab dešťové vody.
Z hlediska provozu se obě lodě haly budou dělit na dvě části. Větší prostora bude sloužit ke skladování přírodního kamene. Prostora bude zcela volná, bez jakéhokoliv dělení zdí či příček. V horní části haly pod světlíky je osazeno vedení pojezdové dráhy jeřábu. V každé lodi bude osazen jeden portálový jeřáb.
Menší prostora bude sloužit jako zázemí provozu skladu a k umístění administrativních pracovníků skladu. Tato část bude dělena výškově do dvou podlaží.
V rámci realizace haly pro skladování nepotravinového zboží, surovin a výrobků se provede výstavba vnitro areálových komunikací. Vnitro areálové komunikace budou provedeny z živice do lože ze štěrkodrtě a drceného kameniva na upravený podklad provedený s úpravou s provápněním. Takto budou provedené i navrhované odstavné plochy pro odstavení osobních automobilů. Ostatní plochy budou rovněž provedeny jako zpevněné.
Zpevněné plochy, které nejsou přímo vnitro areálové komunikace se zpevní vrstvou asfaltového recyklátu, který se rozprostře do vrstvy štěrkodrtě a drceného kameniva. Po obvodu areálu se provede nezpevněný lemovací pás, který se ozelení travní výsadbou a do kterého se provede výsadba okrasných stromů a keřů.
Konstrukce dvoulodní haly bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce sloupového systému který vynáší betonové prefabrikované žebra vazníků. Pod pilíři se zhotoví betonové piloty. Konstrukce sloupové železobetonové haly je předmětem dodávky společnosti IP systém a.s., Olomouc, která bude celou konstrukci dodávat včetně základů.
Boční stěnový plášť haly bude proveden z typových panelů železobetonových sendvičových panelů, které jsou dodávkou společnosti IP systém,a.s. Střecha bude tvořena železobetonovými střešními panely které jsou typovými výrobky, železobetonovými prafabrikáty společnosti IP systém, a.s. Na tyto železobetonové střešní panely se provede položení desek tepelné izolace (desky extrudovaného polystyrenu – „styroduru“) na něž se upevní souvrství z modifikovaných pásů asfaltové lepenky.
Zadní, menší část haly je od skladovací části oddělena zdí a bude sloužit jako „administrativní“ část provozu. Prostory v „administrativní“ části provozu jsou rovněž provedeny jako „dělené“ – tedy odpovídají požadavku na oddělení jedná a druhé lodi haly. Administrativní část provozu je navržena jako dvoupodlažní, navzájem spojená dvouramenným schodištěm.
V prvním nadzemní podlaží se nachází vstupní dveře, které ústí do prostoru vstupní haly se schodištěm. Odtud se vstupuje do zrcadlově souměrných částí, odpovídajícím dvěma lodím haly. Na dveře vstupní haly se schodištěm navazuje chodba z které je přístupná úklidová místnost, předsíňka WC s navazující kabinkou WC, šatna zaměstnanců, z které je přístup do předsíňky WC z které se vstupuje do kabinky WC a dále do sprchy.
Z chodby je dále přístupná kancelář provozních dělníků, která současně slouží jako denní místnost s kuchyňkou. Z kanceláře provozních dělníků a šatny provozu se dá vejít přímo do prostoru pro vlastní skladování kamene.
V druhém nadzemním podlaží se z podesty v hale se schodištěm vstupuje do prostoru multifunkční kanceláře. Multifunkční kancelář nebude dále stavebně oddělena, pouze interiérově na jednotlivá pracoviště administrativních pracovníků. V multifunkční kanceláři administrativy bude u vstupu umístěna kuchyňka.
U vstupních dveří se nachází blok sociálního zázemí ve kterém je umístěna předsíňka WC mužů s navazující kabinkou WC mužů a dále předsíňka WC žen z které se vchází do kabinky WC žen a do úklidové místnosti s výlevkou.
Tyto „administrativní“ provozy se nachází i v části zrcadlově otočené od schodiště a to v úrovni I. i II. nadzemního podlaží.
Po provedení přípravy terénu – provedení skrývek humusové vrstvy a hrubém srovnání terénu pro budoucí skladovací plochu je navrženo zpevnění podkladních vrstev zaválením vrstev drceného kameniva a štěrkodrtě.
Tyto vrstvy se srovnají a uhutní. Finální vrstva se provede rozprostřením a zaválením vrstvy z asfaltového recyklátu. Jiné práce se v rámci změny využití části území realizovat nebudou.
Dopravní napojení je v rámci této PD řešeno druhým sjezdem, který se bude napojovat na stávající účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví společnosti „Genoservis“, která je následně napojena na stávající místní komunikace, ulice „V Podlesí“, parcela č. 1061/3 k.ú.Grygov, obec Grygov. Stávající manipulační plocha je již dopravně napojena stávajícím sjezdem realizovaným z této komunikace, parc.č. 1061/3 k.ú.Grygov, obec Grygov. Stávající sjezd je navržen k vjezdu do areálu, nový, druhý sjezd na účelovou komunikaci společnosti „Genoservis“ bude sloužit k výjezdu z areálu.
Oba sjezdy budou navzájem spojeny vnitro areálovými komunikacemi. Šířka vnitro areálové komunikace je navržena minimálně 3,5 metru. Poloměr otáčení je navržen s ohledem na předpokládaný průjezd víceosých nákladních automobilů minimálně s poloměrem otáčení 15,0 metru. Výjezd sjezdy z areálu na místní komunikaci je řešen pouze jednostranně, směrem od obce. Toto opatření je v souladu se stanoviskem místně příslušného obecního úřadu obce Grygov, který požaduje maximálně možný odklon těžké dopravy od centra obce.
K budoucí dvoulodní hale se provedou zcela nové přípojky všech místně se vyskytujících sítí zařízení technické infrastruktury.
Jedná se o přípojku vody napojenou na stávající obecní vodovod, přípojku splaškové kanalizace napojenou na stávající kanalizační řad, přípojku dešťové kanalizace napojenou na stávající řad dešťových vod, přípojku zemního plynu provedenou ze stávajícího STL plynovodu a přípojku elektrické energie provedenou napojením ze stávající distribuční kabeláže rozvodů nízkého napětí. K nové stavbě dvoulodní haly se provede přípojka sdělovacího kabelu telefonu.

Projekt si můžete prohlédnout ve formátu PDF
Vizualizace stavby:

RC5 Olomoucko – jih

1.1.2012

Veslařská dráha v Grygově by měla vzniknout na místě pískovny směr Blatec.

RC Olomoucko - jih  RC Olomoucko - jih RC Olomoucko - jih

Dne 26. února 2009 proběhlo v sále místní sokolovny Grygov veřejné ústní projednání návrhu Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih, jejimž zadavatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.

Všem občanům, i těm, kteří se jednání nemohli zúčastnit nabízíme možnost se s touto studií seznámit:

 • Textovou část Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih si můžete stáhnout ve formátu PDF a nebo vytištěná k nahlédnutí na OU Grygov.
  Část výkresů naleznete v příloze, nebo jsou ve větším rozlišení připraveny k nahlédnutí na OU Grygov.
 • O možných připomínkách bude jednat zastupitelstvo obce Grygov na veřejném zasedání v pondělí 9.3.2009 od 18.00 v jednacím sále OU Grygov.