Archiv pro měsíc: Září 2022

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Voleb do zastupitelstva obce se ve dnech 23. a  24. září 2022 zúčastnilo 757 z 1219 voličů, tj. volební účast byla 62,10 %.

Zvolení členové zastupitelstva:

Ing. Tomáš Kubáček, počet hlasů 437

Ing. Miroslav Nevěřil, počet hlasů 437

Ing. Milan Skula MBA, počet hlasů 395

Ing. Jiří Aust Ph.D., počet hlasů 437

Ing. Bc. Vít Habáň, počet hlasů 382

Ing. Adam Dvorský, počet hlasů 368

Mgr. Kristýna Gábová, Ph.D., počet hlasů 313

Martin Křížek, počet hlasů 252

Miroslav Říha, počet hlasů 227

Voleb do Senátu Parlamentu ČR se ve dnech 23. a 24.9.2022 zúčastnilo 703 voličů z celkového počtu 1209 voličů.  Podrobné informace naleznete na www.volby.cz (https://www.volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20220923&xobvod=61&xobec=501841)

Kominické služby

16.9.2022 26.9.2022

OÚ Grygov oznamuje, že ve dnech 26. – 30. září 2022 bude v obci kominík p. Jaroslav Krátký provádět kontroly, čištění komínů a pravidelné roční kontroly. Pan Krátký v letošním roce mimořádně zastupuje pana Jaroslava Šefčíka, který v letošním roce kominické práce v obci provádět nebude.

Zájemci o tyto služby se mohou objednat v kanceláři OÚ na tel. čísle 585 393 262.

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Termín konání voleb:

– v pátek 23. září 2022 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

– v sobotu 24. září 2022 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volební místnost se nachází v budově Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, Grygov – v jednacím sále v přízemí budovy.

Volby do zastupitelstev obcí

Voličem je:

  • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
  • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístek:

Hlasovací lístek voliči obdrželi do poštovních schránek v místě svého trvalého bydliště. V případě potřeby volič obdrží hlasovací lístek také ve volební místnosti.

Volby do zastupitelstev obcí se konají společně s volbami do Senátu Parlamentu České republiky.  Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou tak od sebe barevně odlišeny.

POZOR:

Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé.

Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách budou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se a odvolání kandidáta:

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti:

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

POZOR:

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování:

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem (pro volby do zastupitelstev obcí – šedou, pro volby do Senátu – žlutou). Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci zvolen zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V Obci Grygov se volí 9 členů zastupitelstva obce.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (v Obci Grygov – 9).

Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Ministerstvo vnitra pro voliče připravilo jednoduchý návod –  Jak upravit hlasovací lístek.

POZOR:

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky:

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

V případě potřeby hlasování do přenosné volební schránky kontaktujte Obecní úřad Grygov na tel.č. 585 393 262, v době konání voleb okrskovou volební komisi, tel.č. 585 393 262.

Volby do Senátu PČR

Voličem je:

  • občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší věku 18 let,
  • ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 1. října 2022 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky:

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Hlasování na voličský průkaz:

Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží podle místa trvalého pobytu. Ve volbách do Senátu může volič takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu (viz Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu).

Kde lze o voličský průkaz žádat:

U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.

Jak a do kdy lze žádost podat:

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 16. září 2022.

  • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 21. září 2022 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a  úřad o žádosti učiní úřední záznam.
Kdy volič průkaz dostane:

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (8. září 2022). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb:

Požádat o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem voleb lze pouze osobně. Úřad může vydávat voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.
Postup ve volební místnosti:

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Druhé kolo voleb do Senátu

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola.

Druhé kolo se bude konat v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

Zdroj: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-022.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Dětská lékařka MUDr. Langerová Velký Týnec

21.9.2022 30.9.2022

oznamuje, že ve dnech 21. – 23.09.2022 a 29. – 30.09.2022 nebude z důvodu čerpání dovolené ordinovat. Ve středy a pátky zastupuje MUDr. Andresová, Velká Bystřice v ordinačních hodinách 8:00 – 11:00 hod., ve čtvrtek pak Oddělení dětské pohotovosti ve FN Olomouc v čase 16:00 – 22:00 hod.

O jednorázový příspěvek na dítě poskytovaný MPSV můžete požádat také na OÚ Grygov prostřednictvím pracoviště CzechPOINT

14.9.2022

Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě poskytovaný MPSV

  • Jednorázový příspěvek lze čerpat na dítě narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022, pokud byl hrubý příjem vaší domácnosti v loňském roce  nižší než 1 mil. Kč. Pokud si výši příjmu nejste jistí, nevadí, po podání žádosti je tato skutečnost MPSV ověřena.
  • Příspěvek mohou čerpat rodiče, adoptivní rodiče nebo pěstouni dítěte.

Pokud pobíráte přídavek na dítě, jednorázový příspěvek 5 000 Kč dostanete automaticky, bez podání žádosti.

V případě, že přídavek na dítě nepobíráte, musíte o jednorázový příspěvek zažádat. Můžete tak učinit např. online pomocí své Bankovní IDentity v klientském portálu MPSV Jenda (https://jenda.mpsv.cz/), ale také prostřednictvím pracoviště CzechPoint, které v Grygově naleznete v budově Obecního úřadu, kancelář č. 203.

O příspěvek můžete požádat do 1. 7. 2023.

Samosběr brambor – Farma „Česnek z Blatce“

14.9.2022 18.9.2022

Farma „Česnek z Blatce“ pořádá v Blatci samosběr brambor (8,- Kč/kg)  a cibule žluté (12,- Kč/kg) na uskladnění. Samosběr probíhá od pátku 16.9. do neděle 18.9.2022.

Prodejní doba:  pátek od 14.00 do 18.00 hodin, sobota od 8.00 do 17.00 hodin a neděle od 8.00 do 11.00 hodin.

POZOR – za nepříznivého počasí se časy a termíny mohou měnit. Aktuální informace naleznete na facebooku  –  https://www.facebook.com/cesnekzblatce/    nebo získáte na tel. č. 604 549 823 – paní Jitka Horná, 777 590 071 – pan Leon Vlček.

Výlukový jízdní řád 12.9.2022 – 23.9.2022 – vlaková doprava v úseku Přerov – Brodek u Přerova

9.9.2022 23.9.2022

Dopravce České dráhy, a.s. informuje o výluce na trati 270 v úseku Přerov – Brodek u Přerova ve dnech od 12. do 23. září 2022, vždy od 6:00 hod do 20:40 hodin.
Věnujte, prosím, pozornost zejména umístění zastávek náhradní dopravy a odlišným jízdním dobám.

Kompletní informace k výluce najdou cestující na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 221 111 122.

Všem cestujícím se velice omlouváme za komplikace způsobené výlukou a děkujeme za pochopení.

Výlukový jízdní řád 12.9.-23.9.2022

Otevření prodejny v Domě služeb

Ve čtvrtek 8. září  2022 byla v Domě služeb po provedených úpravách znovu otevřena prodejna potravin a smíšeného zboží. Novým provozovatelem prodejny je firma Pekárna Racek, s.r.o.
V prodejně naleznete široký sortiment pečiva, ale také kávu s sebou.
Prodejní doba:
– pondělí až pátek od 6.00 do 17.00 hod.,
– v sobotu od 7.00 do 10.00 hod.
Přejeme příjemné nakupování.
       

Hledá se majitel psa, rasa stafordširský teriér

V pátek 2. září 2022 byl na území obce odchycen volně pobíhající pes rasy stafordširský teriér, žádáme majitele, aby kontaktoval Obecní úřad Grygov, tel. 585 393 262, 602 717 526.