Archiv pro rok: 2023

Žádost o kompostér Thermo-Star o objemu 1000 l

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov). V případě zájmu si neváhejte vyplnit formulář „Žádost o kompostér“, který je k dispozici ve vestibulu budovy OÚ, kanceláři i webu obce. Na základě vyplněných údajů připravíme smlouvu i kompostér.

Žádost-o-kompostér

Informace pro úhradu platby za stočné pro rok 2023

15.5.2023 30.9.2023

 

Sazba za stočné pro letošní rok činí 1 476,- Kč/osoba/rok. Poplatek v hotovosti či platební kartou je možno uhradit v kanceláři OÚ:

• v úřední dny, tj. pondělí a středa 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 17:00 hod.
• v ostatní dny 8:00 – 12:00 hod. 
 Žádáme občany o doručení vyplněného „Oznámení vlastníka nemovitosti k výpočtu platby za stočné pro rok 2023“ na OÚ – osobním předáním v kanceláři, vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří nebo volnou formou zasláním na e-mail obec@grygov.cz. 

KIDSOK sděluje stanovisko o oddálení termínu – Uzavírka: úplná uzavírka MK Vsisko – most

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

na základě dnešních informací od žadatele dochází k oddálení zahájení stavebních prací na rekonstrukci mostu v obci Velký Týnec, místní část Vsisko na neurčito.

Spoje linky 891348 budou od 9. 5. 2023 vedeny dle schváleného výlukového jízdního řádu. Vzhledem k pozdnímu oznámení žadatelem již nelze obratem reagovat na novou situaci, výlukový jízdní řád mají dopravci již nahraný v odbavovacích zařízeních, je vyvěšený na zastávkách a také k nalezení ve vyhledávačích IDOS.CZ a CESTUJOK.

 Po upřesnění nového termínu zahájení Vás budeme informovat.

Aktualizované informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-mostu-v-obci-velky-tynec-mistni-cast-vsisko/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.

L891348_230509_546375

Nálevka pro sběr použitých jedlých tuků a olejů

8.3.2023

V rámci podpory třídění odpadů  si obec pro své občany připravila nálevky určené pro usnadnění sběru použitých jedlých tuků a olejů. Nálevku si mohou poplatníci zapojení do obecního systému odpadového hospodářství obce  zdarma vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu Grygov, Šrámkova 19, I. patro – kancelář č. 203. Kontejnery určené pro sběr jedlých tuků a olejů jsou umístěny v rámci kontejnerového stání  ul. Valentova (za obecním úřadem) a na křižovatce ulic K Nádraží a Sadová.

Leták – Sběr použitých jedlých tuků a olejů

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Dotace na úsporná opatření v rodinných domech – Nová zelená úsporám Light

Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a ZÁROVEŇ:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve (spolu)vlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
Podpora může být poskytnuta pouze, pokud má žadatel právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástava, exekuce, aj.)
Výše podpory: Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč, je poskytnuta formou zálohy před realizací a stanoví se jako součet podpor na vybraná opatření, bližší informace naleznete zde: NZÚ light_informace pro občany v území MAS Hanácké Království, NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_1.znění_2022_11_14

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, můžete se obrátit na pracovníky MAS Hanácké
Království, kteří s Vámi vše zdarma zkonzultují a postarají se o veškerou administrativu.
Kontaktní osoba: Michal Kuděla, tel.: 606 287 499, e-mail: kudela@hanacke-kralovstvi.cz, Obecní úřad Grygov, Šrámkova 19, Grygov.