Informace k úhradě místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v r. 2023

 

Poplatníkem poplatku je:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci nebo
  2.  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Výše poplatku pro rok 2023: 640,- Kč/osoba/rok

 Splatnost poplatku: do 31. března 2023

 Od poplatku se osvobozuje osoba, která:

  1.  má trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Grygov, Šrámkova 19 a která se po celý příslušný kalendářní rok na území obce nezdržuje
  2.  se po celý příslušný kalendářní rok zdržuje mimo území obce Grygov a tuto skutečnost ohlásí obecnímu úřadu ve lhůtě do 31.03. příslušného kalendářního roku (osobně, e-mail: obec@grygov.cz)
  3.  je narozena v roce, za nějž se poplatek platí
  4.  v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhne věku 85 a více let
  5.  má soudem omezenu svéprávnost

Způsob úhrady: v hotovosti na OÚ, platební kartou, bankovním převodem

Poplatek lze hradit v hotovosti či platební kartou v kanceláři OÚ:

  • v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
  • v ostatní pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin

Poplatek lze hradit převodem na bankovní účet obce vedený u ČS a.s.:

  • číslo účtu 1801717399/0800, variabilní symbol platby 31501XXX (XXX = popisné číslo nemovitosti, ve které má poplatník trvalý pobyt), do zprávy pro příjemce uveďte jméno/jména osoby, za kterou je poplatek hrazen.

 

Všeobecná informace k úhradě poplatku za odpady r. 2023