Obnova místních a účelových komunikací

1.1.2012

Předmětem řešení úpravy je provedení šířkové a výškové úpravy místních komunikací v celkové délce 2.364 m. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Odstavná místa v obci jsou rozměru 2 x 6 m.

komunikace

Projekt obnovy místních a účelových komunikací

Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu frézováním a opětovného doplnění živičného krytu. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech jsou v obci osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněny odstavná stání v obci, se zaměřením na místa pro služby, obchody, poštu, fotbalové hřiště a školu. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Ve vytipovaných místech jsou doplněny zpevněná místa na tříděný odpad. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno u fotbalového hřiště parkoviště pro návštěvníky. Součástí objektu je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava vpustí stávajících.

Navrženou úpravou, zklidněním dopravy, se zlepší bezpečnost provozu na místních komunikacích. Odstavnými parkovacími místy vhodně rozmístěnými po obci se oddělí doprava na komunikacích. Všechna místa pro pěší jsou řešena bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt si také můžete prohlédnout ve formátu PDF.

Popis stavebních úprav:
Předmětem předloženého návrhu jsou stavební úpravy místních komunikací v obci Grygov v celkové délce 2.364 m včetně zřízení nových odstavných a parkovacích stání. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu vozovek frézováním a opětovným doplněním živice. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech budou osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněna odstavná stání. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Dále budou doplněna zpevněná místa na tříděný odpad. Stavební úpravy se dělí na čtyři větve K1 až K4. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno parkoviště u fotbalového hřiště. Součástí úprav je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava stávajících vpustí. Všechny plochy pro pěší jsou řešeny bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.