Archiv pro štítek: biocentrum

Vodní biocentrum Vsisko – za železnicí

1.1.2012

Biocentrum se nachází na pozemku 282 k.ú. Vsisko

Údaje o záměru:

Na dotčeném pozemku ppč. 282 budou provedeny terénní úpravy spočívající ve vytvoření prohlubně na ploše 1,93 ha, která bude zaplněna podzemní vodou. Vznikne tak vodní plocha, jejímž účelem je posílení ekologické stability krajiny a vytvoření nových nových přirozených biotopů pro živočichy a rostliny vázané na vodní či mokřadní prostředí. Zbývající plochy pozemku mezi železniční tratí, polní cestou, či vodním tokem Týnečka budou využity pro výsadbu krajinné zeleně – stromů a keřů autochtonních druhů a založení trávníku.

 

Primární význam nově vytvořené plochy spočívá v posílení ekologické stability v intenzivně využívané krajině Hané, vytvořeny budou příznivé podmínky pro existenci vodních a vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. Mimo zastavěné území obcí vznikne mezi poli snadno dostupná a poměrně rozsáhlá plocha přirozeného charakteru, využitelná jak pro podporu biologických hodnot území, tak pro relaxaci obyvatel a návštěvníků okolních obcí.

 

Technické řešení spočívá v přípravě ploch včetně skrývky ornice, vytěžení zemin v prostoru vodní plochy a konečné úpravě terénu včetně rozprostření ornice na zbývající plochu pozemku a realizaci vegetačních úprav. Vytvořená vodní plocha bude mít zatravněné břehy a okolí bude osázeno skupinami keřů a listnatých stromů druhově odpovídajích území. Vodní plocha nebude napojena na vodní tok, napájena bude výchradně podzemní vodou, která se v tomto prostoru vyskytuje přibližně 1,8 m pod úrovní terénu. Tvar vodního prvku bude přirozený, nepravidelný, na severní straně bude vytvořen poloostrov a v samotné ploše nepřístupný ostrov. Sklon břehů bude upraven do mírného sklonu 1:3, břehy ostrova 1:2, ve východní části bude vytvořena rozsáhlá litorální zóna s hloubkou max. 0,8 m, zarostrlá vodní a mokřadní vegetací. Maximální hloubka se bude pohybovat kolem 2,0 m.

 

Pro práce není nutné uvolnění pozemků a výstavba dočasných objektů. Úpravy nebudou zasahovat do okolních pozemků, v jejich bezprostřední blízkosti se nenalézají stavby a ani objekty, které by narušovaly stavební práce. Pro dopravu techniky a materíálu bude využita stávající komunikace od obcí Vsisko a Grygov. Ornice a zúrodnění využitelné zeminy budou využity při úpravách vodorovných ploch a břehových partií. Část vytěžených zemin bude odvezena do areálu štěrkovny Grygov k dalšímu využití.

 

Pro vybudováni biocentra bylo stavebním úřadem Obecního úřadu Velký Týnec vydáno dne 20.05.2010 rozhodnutí pod čj. VT-84/2010/SÚ, které nabylo právní moci 25.06.2010. Dodavatelem zemních prací budou Štěrkovny Olomouc, a.s., ozelenění bude provádět investor podle schváleného projektu biocentra.