Archiv pro štítek: dotace

Příspěvek na zajištění akceschopnosti jednotek SDH

9.7.2014 31.12.2014

V letošním roce obec obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční příspěvek na zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 5.000,- Kč.

Příspěvek byl použit na pořízení vozidlové Radiostanice HYT TM800 umístěné v zásahovém vozidle sboru dobrovolných hasičů.

logo-olomouckého krajelogo-olomouckého kraje

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

12.5.2014

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi.

V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy roku 2014. Investorem stavby  je Státní pozemkový úřad – pobočka Olomouc, ten také získal na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Náklady stavby budou cca 7,5 milionu Kč bez DPH. Připomínám, že stavba vychází ze schválené Komplexní pozemkové úpravy a obec Grygov nebude stát ani korunu. Součástí projektu je zejména zatravněná protierozní hrázka a asfaltová cesta od garáží až nahoru ke Genoservisu. Další informace podá obecní úřad nebo Státní pozemkový úřad, pobočka Olomouc.

 

 

 

 

Podrobné představení projektu naleznete ZDE.

 

Výsadba stromů

V obci Grygov byla zajištěna výsadba:

 • 96 stromů v projekční ceně 375 tis. Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov, a to v návaznosti na již dokončenou obnovu místních a účelových komunikací v obci (2010)
 • 21 stromů třešní a višní bylo zasazeno na západní straně Grygova kolem krajské komunikace III. tř. směr Blatec. Výsadbu zajistily České dráhy v rámci náhradní vysadby
 • 60 stromů jabloní a hrušní bylo zasazeno na jižní straně ulice Komenského v okolí haly Severe a Fakra. Výsadbu zajistil velkoobchod s přírodním kamenem, společnost Severe
 • 3 stromy hrušně byly zasazeno v Podlesí naproti areálu Peli. Výsadbu zajistil Elpremont v rámci náhradní vysadby
 • 88 stromů ve dvou řadách, doplněných skupinovými výsadbami celkem 160 keřů na západní straně Grygova směr Blatec, podél nezpevněné polní cesty za bývalým kravínem
 • x stromů ve dvou řadách na západní straně Grygova směr Blatec, podél komunikace Za Tratí
 • Podařilo se nám získat dotaci jeden a půl miliónu korun ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu stromů a obnovu původních polních cest na katastrálním území obce. Projekt vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy. O postupu prací vás budeme informovat.

Celkem jsme za poslední období v Grygově vysadili 268 + x stromů.

Oprava místních a účelových komunikací

1.1.2012

V roce 2012 došlo k pokládce obrubníků, parkovacích stání, stanoviště separovaného odpadu a asfaltových vrstev komunikace v ulici za hospodou U kaple. Dodavatem stavby byla vybrána firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2012 proběhla výtavba I. etapy nové ulice za ulicí Zahradní. Dodavatem stavby byla firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla firma P.B.CH. Přerov s.r.o.

V roce 2012 proběhla dostavba parkoviště u sportovního areálu a oprava komunikace Do Polí. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2011 došlo k pokládce obrubníků, chodníků, podkladních vrstev komunikace ulice Zahradní. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov. (Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne v roce 2014, po dokončení napojení inženýrských sítí pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov.)

V roce 2010 proběhla na většině území obce Grygov stavba Obnova a modernizace místních a účelových komunikací v obci Grygov. Dodavatelem stavby byla firma Skanska, a.s. a financována byla z evropských fondů ERDF, národním spolufinancováním a Obcí Grygov.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce silnice III/4353 v Grygově. Investorem stavby byl Olomoucký kraj a Obec Grygov. Projekt stavby v roce 2004 získal 1. místo v celostátní soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“.

Zbývá dokončit stavbu a opravu těchto ulic:

 • Dostavba II. etapy nové ulice za ulicí Zahradní, investorem je firma P.B.CH. Přerov s.r.o.
 • Závěrečná etapa dostavby ulice Zahradní. Dodavatelem stavby je firma MODOS spol. s r.o. a investorem Obec Grygov. Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne pravděpodobně v roce 2013, po dokončení napojení inženýrských sítí (pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov s.r.o.).
 • Oprava úseku ulice Za Humny. V roce 2012 dojde k opravě vrchní asfaltové vrstvy komunikace, včetně chodníku a parkovačích stání. Projektová dokumentace je ve fázi přřípravy. Dodavatel stavby není vybrán a investorem je Obec Grygov.
 • Stavba ulice Za Humny od garáží až ke Genoservisu včetně polních cest proběhne v rámci projektu Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“).

Dům seniorů

12.1.2012

V současné době sociální komise při OU Grygov intenzivně pracuje na přípravě projektu Domu pro seniory v areálu bývalé mateřské školky v ulici Šrámkova.

Původní záměr obce z roku 1999 vybudovat zde dům s pečovatelskou službou s náklady na výstavbu více než 35 milionů Kč se s odstupem doby ukázal jako nerealizovatelný a nepotřebný.

Zda vybudujeme dům s pečovatelskou službou, denní stacionář pro seniory, malometrážní seniorské byty nebo kombinaci některých možností, určí společná analýza potřeb Grygova, kterou zpracuje vedení obce se sociální komisí a odborníky. Poté bude následovat studie proveditelnosti, porovnávající jednotlivé varianty a možnosti řešení.

Obnova návsi

1.1.2012

V současné době probíhají přípravy na projektu Obnova návsi.

 

V roce 2007 zpracoval Ing. Arch. Stanislav Vrubel prvotní studii využití návsi – parku v Grygově.

 

S přihlédnutím k datu vzniku studie je na první pohled zřejmé, že již neobsahuje nesmyslnou a drahou stavbu zvonkohry a obnovu návesního rybníka. Ve studii ještě není zohledněna modernizace komunikací a přesunutí autobusové zastávky (tato stavba byla realizována v letech 2009 – 2010 s využitím dotací z Regionálního operačního programu).

 

Po aktualizaci studie bychom rádi projekt dokončili formou tzv. komunitního plánování, kdy do prací na projektu mohou aktivně zasahovat i občané.

 

Věříme, že dotační podporu pro tento projekt nalezneme již na začátku nového programovacího období pro čerpání evropských dotací 2014 – 2020.

 

Kliknutím na obrázek se můžete seznámit s prvotní studii využití návsi – parku v Grygově zpracované Ing. Arch. Stanislavem Vrubelem v roce 2007 (je ve formátu PDF).

RC5 Olomoucko – jih

1.1.2012

Veslařská dráha v Grygově by měla vzniknout na místě pískovny směr Blatec.

RC Olomoucko - jih  RC Olomoucko - jih RC Olomoucko - jih

Dne 26. února 2009 proběhlo v sále místní sokolovny Grygov veřejné ústní projednání návrhu Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih, jejimž zadavatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.

Všem občanům, i těm, kteří se jednání nemohli zúčastnit nabízíme možnost se s touto studií seznámit:

 • Textovou část Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC5 Olomoucko – jih si můžete stáhnout ve formátu PDF a nebo vytištěná k nahlédnutí na OU Grygov.
  Část výkresů naleznete v příloze, nebo jsou ve větším rozlišení připraveny k nahlédnutí na OU Grygov.
 • O možných připomínkách bude jednat zastupitelstvo obce Grygov na veřejném zasedání v pondělí 9.3.2009 od 18.00 v jednacím sále OU Grygov.

Obnova místních a účelových komunikací

1.1.2012

Předmětem řešení úpravy je provedení šířkové a výškové úpravy místních komunikací v celkové délce 2.364 m. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Odstavná místa v obci jsou rozměru 2 x 6 m.

komunikace

Projekt obnovy místních a účelových komunikací

Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu frézováním a opětovného doplnění živičného krytu. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech jsou v obci osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněny odstavná stání v obci, se zaměřením na místa pro služby, obchody, poštu, fotbalové hřiště a školu. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Ve vytipovaných místech jsou doplněny zpevněná místa na tříděný odpad. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno u fotbalového hřiště parkoviště pro návštěvníky. Součástí objektu je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava vpustí stávajících.

Navrženou úpravou, zklidněním dopravy, se zlepší bezpečnost provozu na místních komunikacích. Odstavnými parkovacími místy vhodně rozmístěnými po obci se oddělí doprava na komunikacích. Všechna místa pro pěší jsou řešena bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt si také můžete prohlédnout ve formátu PDF.

Popis stavebních úprav:
Předmětem předloženého návrhu jsou stavební úpravy místních komunikací v obci Grygov v celkové délce 2.364 m včetně zřízení nových odstavných a parkovacích stání. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu vozovek frézováním a opětovným doplněním živice. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech budou osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněna odstavná stání. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Dále budou doplněna zpevněná místa na tříděný odpad. Stavební úpravy se dělí na čtyři větve K1 až K4. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno parkoviště u fotbalového hřiště. Součástí úprav je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava stávajících vpustí. Všechny plochy pro pěší jsou řešeny bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rozšíření sportovně rekreačního areálu

1.1.2012

Stávající sportovní areál je nevyhovující. Jedná se o úpravy stávajícího fotbalového stadionu a přilehlých pozemků za účelem zbudování víceúčelového sportovního areálu s osvětleným tréninkovým hřištěm, dětských hřištěm s hracími prvky, zpevněnou víceúčelovou plochou a tenisovými kurty se zázemím, který bude složit jak pro potřeby sportovních klubů, tak pro veřejnost.
Dále budou provedeny stavební úpravy stávajícího objektu šaten pro potřeby fotbalového a tenisového klubu.
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 50 x 90 m
– stávající zatravněná plocha zůstává beze změn
– oplocení západní strany hřiště do výšky 4m

 Víceúčelové hřiště pro malou kopanou 48,9 x 26 m

 • povrch umělý trávník 5. generace
 • po obvodu oplocení a sítě do výšky 4m
 • umělé osvětlení
 • hrací plocha bude víceúčelová, hlavně bude sloužit pro malou kopanou a dále pak pro nohejbal a volejbal, atd.

Víceúčelová asfaltová plocha

 • povrch asfalt – nenáročný na údržbu
 • bude sloužit jako víceúčelová sportovní plocha pro basketbal, tenis a další míčové sporty
 • plocha je doplněna o cvičnou stěnou pro tenis
 • plocha může být využita pro kulturně společenské akce
 • v zimních měsících bude plocha doplněna mantinely pro kluziště

Dva antukové tenisové kurty

 • povrch antuka – patentní deska Sibera
 • stávající kurty jsou otočeny o 90°
 • hrací plocha je přemístěna a rozšířena
 • kurty jsou situovány za sebou
 • hrací plocha je oplocena
 • vstup na hrací plochu je stávající bránou vedle budovy šaten, dále pak bránou ze zpevněné plochy vedle kurtů a brankou za budovou občerstvení
 • areál tenisového klubu je vybaven zastřešeným skladem antuky a dřevěným altánem s pergolou sloužící jako sklad sportovních potřeb se zastřešeným posezením o rozměrech 4x4m
 • pro potřeby tenisového klubu je upravena šatna se sprchou a WC v prostorách stávajícího objektu šaten
 • rozvod vody je zajištěn ze stávající studny v blízkosti tenis. kurtů

Dětské hřiště s herními prvky 230 m2 

 • přístup zámková dlažba
 • dopadové plochy – přírodní kamenivo
 • hřiště je osazeno herními prvky pro děti od 3 do 12let (skluzavka s domečkem, pružinová houpadla, houpačky)
 • materiál převážně dřevo – akát – dodavatel Tomovy parky s.r.o.

Projekt si můžete prohlédnout:
budova ve formátu PDF
areál ve formátu PDF
plochy ve formátu PDF

Dostavba kanalizace

1.1.2012

Projekt Dostavba kanalizace byl dokončen včetně napojení lokalit V Podlesí a Na Horka.

Knihovna IS

1.1.2012

Díky přidělené dotaci Ministerstva kultury ve výši 80.000,- Kč, bylo zakoupen nový počítač do informačního centra, nový počítač pro potřeby knihovny, včetně systému Clavius (sloužícího k automatizaci knihovnických činností), informační kiosek do chodby Obecního úřadu , sloužícího občanům k bezplatnému přístupu k internetu a ke zveřejnění povinným zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

p1050014

Vybudování pracoviště Czech POINTu

1.1.2012

Obec Grygov podala v roce 2009 žádost o finanční podporu k vybudování pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu Grygov v rámci Integrovaného operačního programu.
Do konce roku pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu Grygov bylo vybudováno.

Co poskytuje Czech POINT:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou

Upozornění:
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Co je Czech POINT:
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Finacování:
Vybudování pracoviště pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu Grygov stálo 100.000,- Kč, z toho 10.000,- Kč spolufinancovala Obec Grygov.