Archiv pro štítek: Severe

Areál SEVERE a FAKRO – sklad kamene a sklad oken

1.1.2012

Navrhovaná stavba – dvoulodní hala pro skladování kamene a dalšího nepotravinového zboží, surovin a výrobků představuje z hlediska stavebního stavbu většího rozsahu. Základem stavby je železobetonový nosný skelet pilířového charakteru. Betonové prefabrikáty vytváří dvoulodní halu.
Železobetonový nosný skelet vytváří dvoulodní halu, uvnitř rozdělenou zdí. Pilířový nosný skelet je oploštěn betonovými stěnovými panely opatřenými izolací. Do panelů jsou v administrativní části budovy provedeny otvory oken. Skladovací část haly je bez otvorů oken. Je nasvětlena pásy vikýřů provedených v místě hřebene střech.
Vjezd do haly je řešen ze západní strany pozemku. Do každé lodi haly jsou provedeny sekční vrata s odsunem vzhůru.
Opláštění haly je jinak zcela hladké. U spodní hrany u terénu jsou pod stěnovými panely osazeny soklové železobetonové panely. Tyto jsou rovněž hladké.
Střecha je pokryta souvrstvím modifikovaných pásů asfaltové lepenky. Z obou čel je provedena krycí přesahující atika s oplechováním. U spodního okraje střechy je osazen žlab dešťové vody.
Z hlediska provozu se obě lodě haly budou dělit na dvě části. Větší prostora bude sloužit ke skladování přírodního kamene. Prostora bude zcela volná, bez jakéhokoliv dělení zdí či příček. V horní části haly pod světlíky je osazeno vedení pojezdové dráhy jeřábu. V každé lodi bude osazen jeden portálový jeřáb.
Menší prostora bude sloužit jako zázemí provozu skladu a k umístění administrativních pracovníků skladu. Tato část bude dělena výškově do dvou podlaží.
V rámci realizace haly pro skladování nepotravinového zboží, surovin a výrobků se provede výstavba vnitro areálových komunikací. Vnitro areálové komunikace budou provedeny z živice do lože ze štěrkodrtě a drceného kameniva na upravený podklad provedený s úpravou s provápněním. Takto budou provedené i navrhované odstavné plochy pro odstavení osobních automobilů. Ostatní plochy budou rovněž provedeny jako zpevněné.
Zpevněné plochy, které nejsou přímo vnitro areálové komunikace se zpevní vrstvou asfaltového recyklátu, který se rozprostře do vrstvy štěrkodrtě a drceného kameniva. Po obvodu areálu se provede nezpevněný lemovací pás, který se ozelení travní výsadbou a do kterého se provede výsadba okrasných stromů a keřů.
Konstrukce dvoulodní haly bude provedena jako železobetonová monolitická konstrukce sloupového systému který vynáší betonové prefabrikované žebra vazníků. Pod pilíři se zhotoví betonové piloty. Konstrukce sloupové železobetonové haly je předmětem dodávky společnosti IP systém a.s., Olomouc, která bude celou konstrukci dodávat včetně základů.
Boční stěnový plášť haly bude proveden z typových panelů železobetonových sendvičových panelů, které jsou dodávkou společnosti IP systém,a.s. Střecha bude tvořena železobetonovými střešními panely které jsou typovými výrobky, železobetonovými prafabrikáty společnosti IP systém, a.s. Na tyto železobetonové střešní panely se provede položení desek tepelné izolace (desky extrudovaného polystyrenu – „styroduru“) na něž se upevní souvrství z modifikovaných pásů asfaltové lepenky.
Zadní, menší část haly je od skladovací části oddělena zdí a bude sloužit jako „administrativní“ část provozu. Prostory v „administrativní“ části provozu jsou rovněž provedeny jako „dělené“ – tedy odpovídají požadavku na oddělení jedná a druhé lodi haly. Administrativní část provozu je navržena jako dvoupodlažní, navzájem spojená dvouramenným schodištěm.
V prvním nadzemní podlaží se nachází vstupní dveře, které ústí do prostoru vstupní haly se schodištěm. Odtud se vstupuje do zrcadlově souměrných částí, odpovídajícím dvěma lodím haly. Na dveře vstupní haly se schodištěm navazuje chodba z které je přístupná úklidová místnost, předsíňka WC s navazující kabinkou WC, šatna zaměstnanců, z které je přístup do předsíňky WC z které se vstupuje do kabinky WC a dále do sprchy.
Z chodby je dále přístupná kancelář provozních dělníků, která současně slouží jako denní místnost s kuchyňkou. Z kanceláře provozních dělníků a šatny provozu se dá vejít přímo do prostoru pro vlastní skladování kamene.
V druhém nadzemním podlaží se z podesty v hale se schodištěm vstupuje do prostoru multifunkční kanceláře. Multifunkční kancelář nebude dále stavebně oddělena, pouze interiérově na jednotlivá pracoviště administrativních pracovníků. V multifunkční kanceláři administrativy bude u vstupu umístěna kuchyňka.
U vstupních dveří se nachází blok sociálního zázemí ve kterém je umístěna předsíňka WC mužů s navazující kabinkou WC mužů a dále předsíňka WC žen z které se vchází do kabinky WC žen a do úklidové místnosti s výlevkou.
Tyto „administrativní“ provozy se nachází i v části zrcadlově otočené od schodiště a to v úrovni I. i II. nadzemního podlaží.
Po provedení přípravy terénu – provedení skrývek humusové vrstvy a hrubém srovnání terénu pro budoucí skladovací plochu je navrženo zpevnění podkladních vrstev zaválením vrstev drceného kameniva a štěrkodrtě.
Tyto vrstvy se srovnají a uhutní. Finální vrstva se provede rozprostřením a zaválením vrstvy z asfaltového recyklátu. Jiné práce se v rámci změny využití části území realizovat nebudou.
Dopravní napojení je v rámci této PD řešeno druhým sjezdem, který se bude napojovat na stávající účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví společnosti „Genoservis“, která je následně napojena na stávající místní komunikace, ulice „V Podlesí“, parcela č. 1061/3 k.ú.Grygov, obec Grygov. Stávající manipulační plocha je již dopravně napojena stávajícím sjezdem realizovaným z této komunikace, parc.č. 1061/3 k.ú.Grygov, obec Grygov. Stávající sjezd je navržen k vjezdu do areálu, nový, druhý sjezd na účelovou komunikaci společnosti „Genoservis“ bude sloužit k výjezdu z areálu.
Oba sjezdy budou navzájem spojeny vnitro areálovými komunikacemi. Šířka vnitro areálové komunikace je navržena minimálně 3,5 metru. Poloměr otáčení je navržen s ohledem na předpokládaný průjezd víceosých nákladních automobilů minimálně s poloměrem otáčení 15,0 metru. Výjezd sjezdy z areálu na místní komunikaci je řešen pouze jednostranně, směrem od obce. Toto opatření je v souladu se stanoviskem místně příslušného obecního úřadu obce Grygov, který požaduje maximálně možný odklon těžké dopravy od centra obce.
K budoucí dvoulodní hale se provedou zcela nové přípojky všech místně se vyskytujících sítí zařízení technické infrastruktury.
Jedná se o přípojku vody napojenou na stávající obecní vodovod, přípojku splaškové kanalizace napojenou na stávající kanalizační řad, přípojku dešťové kanalizace napojenou na stávající řad dešťových vod, přípojku zemního plynu provedenou ze stávajícího STL plynovodu a přípojku elektrické energie provedenou napojením ze stávající distribuční kabeláže rozvodů nízkého napětí. K nové stavbě dvoulodní haly se provede přípojka sdělovacího kabelu telefonu.

Projekt si můžete prohlédnout ve formátu PDF
Vizualizace stavby: