Archiv pro štítek: záměry

Rekonstrukce místní komunikace Za Humny

Konečně přišla řada na rekonstrukci jedné z posledních „starých“ ulic v obci – ulice Za Humny,

vedoucí ke garážím a nově postavenému autoservisu pana Koupila. Stavba (dle projektu pana Ing. Římského) řešila kromě vozovky též rozšíření chodníků na 1,5 metru a nově vymezila plochy pro dopravu, parkování a plochy pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Součástí stavby je nově řešené funkční odvodnění komunikace. Celkové náklady činily 1,38 mil. Kč včetně zpracování projektové dokumentace.

 

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého před domem č.p. 109, naproti budovy základní školy byla již v tak špatném stavu, že zastupitelstvo loni rozhodlo o jejím odstranění z podstavce a odvezení do depozitu. Letos na jaře jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci, úspěšně ji získali a v létě se vyrobila zbrusu nová kopie sochy a všech podstavců včetně opravy betonového základu. Celé dílo zhotovil kamenosochař Martin Beneš z Krčmaně. Celkové náklady 240 tisíc Kč, z toho dotace činila 160 tisíc Kč.

 

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

12.5.2014

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi.

V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy roku 2014. Investorem stavby  je Státní pozemkový úřad – pobočka Olomouc, ten také získal na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Náklady stavby budou cca 7,5 milionu Kč bez DPH. Připomínám, že stavba vychází ze schválené Komplexní pozemkové úpravy a obec Grygov nebude stát ani korunu. Součástí projektu je zejména zatravněná protierozní hrázka a asfaltová cesta od garáží až nahoru ke Genoservisu. Další informace podá obecní úřad nebo Státní pozemkový úřad, pobočka Olomouc.

 

 

 

 

Podrobné představení projektu naleznete ZDE.

 

Výsadba stromů

V obci Grygov byla zajištěna výsadba:

 • 96 stromů v projekční ceně 375 tis. Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov, a to v návaznosti na již dokončenou obnovu místních a účelových komunikací v obci (2010)
 • 21 stromů třešní a višní bylo zasazeno na západní straně Grygova kolem krajské komunikace III. tř. směr Blatec. Výsadbu zajistily České dráhy v rámci náhradní vysadby
 • 60 stromů jabloní a hrušní bylo zasazeno na jižní straně ulice Komenského v okolí haly Severe a Fakra. Výsadbu zajistil velkoobchod s přírodním kamenem, společnost Severe
 • 3 stromy hrušně byly zasazeno v Podlesí naproti areálu Peli. Výsadbu zajistil Elpremont v rámci náhradní vysadby
 • 88 stromů ve dvou řadách, doplněných skupinovými výsadbami celkem 160 keřů na západní straně Grygova směr Blatec, podél nezpevněné polní cesty za bývalým kravínem
 • x stromů ve dvou řadách na západní straně Grygova směr Blatec, podél komunikace Za Tratí
 • Podařilo se nám získat dotaci jeden a půl miliónu korun ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu stromů a obnovu původních polních cest na katastrálním území obce. Projekt vychází ze schválené komplexní pozemkové úpravy. O postupu prací vás budeme informovat.

Celkem jsme za poslední období v Grygově vysadili 268 + x stromů.

Oprava místních a účelových komunikací

1.1.2012

V roce 2012 došlo k pokládce obrubníků, parkovacích stání, stanoviště separovaného odpadu a asfaltových vrstev komunikace v ulici za hospodou U kaple. Dodavatem stavby byla vybrána firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2012 proběhla výtavba I. etapy nové ulice za ulicí Zahradní. Dodavatem stavby byla firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla firma P.B.CH. Přerov s.r.o.

V roce 2012 proběhla dostavba parkoviště u sportovního areálu a oprava komunikace Do Polí. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2011 došlo k pokládce obrubníků, chodníků, podkladních vrstev komunikace ulice Zahradní. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov. (Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne v roce 2014, po dokončení napojení inženýrských sítí pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov.)

V roce 2010 proběhla na většině území obce Grygov stavba Obnova a modernizace místních a účelových komunikací v obci Grygov. Dodavatelem stavby byla firma Skanska, a.s. a financována byla z evropských fondů ERDF, národním spolufinancováním a Obcí Grygov.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce silnice III/4353 v Grygově. Investorem stavby byl Olomoucký kraj a Obec Grygov. Projekt stavby v roce 2004 získal 1. místo v celostátní soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“.

Zbývá dokončit stavbu a opravu těchto ulic:

 • Dostavba II. etapy nové ulice za ulicí Zahradní, investorem je firma P.B.CH. Přerov s.r.o.
 • Závěrečná etapa dostavby ulice Zahradní. Dodavatelem stavby je firma MODOS spol. s r.o. a investorem Obec Grygov. Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne pravděpodobně v roce 2013, po dokončení napojení inženýrských sítí (pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov s.r.o.).
 • Oprava úseku ulice Za Humny. V roce 2012 dojde k opravě vrchní asfaltové vrstvy komunikace, včetně chodníku a parkovačích stání. Projektová dokumentace je ve fázi přřípravy. Dodavatel stavby není vybrán a investorem je Obec Grygov.
 • Stavba ulice Za Humny od garáží až ke Genoservisu včetně polních cest proběhne v rámci projektu Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“).

Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“)

1.1.2012

V rámci této stavby se vybudují tři nové polní cesty v k.ú Grygov – dvě hlavní a jedna vedlejší, které mají zlepšit dostupnost k jednotlivým parcelám a zahradám. Dále stavba řeší vybudování příkopy podél nerealizované polní cesty, a dále vybudování protipovodňové hrázky a protierozní meze. Nové polní cesty s příkopy, hrázka a mez mají i funkci vodohospodářskou – zabránit při přívalových deštích z přilehlých polí zaplavování okolních zahrad a zastavené části obce.

situacePředpokládáme zahájení stavby v roce 2014.

Stavební povolení bylo vydáno.

Stavba bude probíhat postupnou výstavbou jednotlivých stavebních objektu a dokončena za 7 měsíců.

Stavba je v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami a územním plánem, schváleným usnesením zastupitelstva obce Grygov, dne 14. 9. 2010.

Stávající polní cesty jsou situovány v blízkosti obce Grygov. Polní cesty HC-1/1, HC19 a VC-17 ve východní části zastaveného území obce Grygov, polní cesta VC-17 je nově navržená. Stávající polní cesty jsou s nezpevněným povrchem z části sypané štěrkem a sutí, z části zatravněné. V současné době jsou polní cesty využívány pro pojezd zemědělské techniky na okolní pole a zároveň umožňují přístup k soukromým sadům a zahradám.

Při přívalových deštích je oblast lokality „Za Humny“ pravidelně ohrožováno vodou z přilehlých polí. Voda proniká do okolních zahrad a zastavené části, kde způsobuje škody.
Již v minulosti bylo toto území několikrát zaplaveno přívalovými dešti – viz fotodokumentace z let 1999 a 2004. Projekt ,,Protipovodňových opatření v k.ú. Grygov“ má zabránit tomu, aby v budoucnu nedocházelo ke škodám, jak na obecním, tak na soukromém majetku, které působí tyto přívalové deště.
Přílohy:
 koordinační situace ve formátu PDF
– provádecí projektová dokumentace ve formátu PDF

Dům seniorů

12.1.2012

V současné době sociální komise při OU Grygov intenzivně pracuje na přípravě projektu Domu pro seniory v areálu bývalé mateřské školky v ulici Šrámkova.

Původní záměr obce z roku 1999 vybudovat zde dům s pečovatelskou službou s náklady na výstavbu více než 35 milionů Kč se s odstupem doby ukázal jako nerealizovatelný a nepotřebný.

Zda vybudujeme dům s pečovatelskou službou, denní stacionář pro seniory, malometrážní seniorské byty nebo kombinaci některých možností, určí společná analýza potřeb Grygova, kterou zpracuje vedení obce se sociální komisí a odborníky. Poté bude následovat studie proveditelnosti, porovnávající jednotlivé varianty a možnosti řešení.

Obnova návsi

1.1.2012

V současné době probíhají přípravy na projektu Obnova návsi.

 

V roce 2007 zpracoval Ing. Arch. Stanislav Vrubel prvotní studii využití návsi – parku v Grygově.

 

S přihlédnutím k datu vzniku studie je na první pohled zřejmé, že již neobsahuje nesmyslnou a drahou stavbu zvonkohry a obnovu návesního rybníka. Ve studii ještě není zohledněna modernizace komunikací a přesunutí autobusové zastávky (tato stavba byla realizována v letech 2009 – 2010 s využitím dotací z Regionálního operačního programu).

 

Po aktualizaci studie bychom rádi projekt dokončili formou tzv. komunitního plánování, kdy do prací na projektu mohou aktivně zasahovat i občané.

 

Věříme, že dotační podporu pro tento projekt nalezneme již na začátku nového programovacího období pro čerpání evropských dotací 2014 – 2020.

 

Kliknutím na obrázek se můžete seznámit s prvotní studii využití návsi – parku v Grygově zpracované Ing. Arch. Stanislavem Vrubelem v roce 2007 (je ve formátu PDF).

Vodní biocentrum Vsisko – za železnicí

1.1.2012

Biocentrum se nachází na pozemku 282 k.ú. Vsisko

Údaje o záměru:

Na dotčeném pozemku ppč. 282 budou provedeny terénní úpravy spočívající ve vytvoření prohlubně na ploše 1,93 ha, která bude zaplněna podzemní vodou. Vznikne tak vodní plocha, jejímž účelem je posílení ekologické stability krajiny a vytvoření nových nových přirozených biotopů pro živočichy a rostliny vázané na vodní či mokřadní prostředí. Zbývající plochy pozemku mezi železniční tratí, polní cestou, či vodním tokem Týnečka budou využity pro výsadbu krajinné zeleně – stromů a keřů autochtonních druhů a založení trávníku.

 

Primární význam nově vytvořené plochy spočívá v posílení ekologické stability v intenzivně využívané krajině Hané, vytvořeny budou příznivé podmínky pro existenci vodních a vlhkomilných druhů živočichů a rostlin. Mimo zastavěné území obcí vznikne mezi poli snadno dostupná a poměrně rozsáhlá plocha přirozeného charakteru, využitelná jak pro podporu biologických hodnot území, tak pro relaxaci obyvatel a návštěvníků okolních obcí.

 

Technické řešení spočívá v přípravě ploch včetně skrývky ornice, vytěžení zemin v prostoru vodní plochy a konečné úpravě terénu včetně rozprostření ornice na zbývající plochu pozemku a realizaci vegetačních úprav. Vytvořená vodní plocha bude mít zatravněné břehy a okolí bude osázeno skupinami keřů a listnatých stromů druhově odpovídajích území. Vodní plocha nebude napojena na vodní tok, napájena bude výchradně podzemní vodou, která se v tomto prostoru vyskytuje přibližně 1,8 m pod úrovní terénu. Tvar vodního prvku bude přirozený, nepravidelný, na severní straně bude vytvořen poloostrov a v samotné ploše nepřístupný ostrov. Sklon břehů bude upraven do mírného sklonu 1:3, břehy ostrova 1:2, ve východní části bude vytvořena rozsáhlá litorální zóna s hloubkou max. 0,8 m, zarostrlá vodní a mokřadní vegetací. Maximální hloubka se bude pohybovat kolem 2,0 m.

 

Pro práce není nutné uvolnění pozemků a výstavba dočasných objektů. Úpravy nebudou zasahovat do okolních pozemků, v jejich bezprostřední blízkosti se nenalézají stavby a ani objekty, které by narušovaly stavební práce. Pro dopravu techniky a materíálu bude využita stávající komunikace od obcí Vsisko a Grygov. Ornice a zúrodnění využitelné zeminy budou využity při úpravách vodorovných ploch a břehových partií. Část vytěžených zemin bude odvezena do areálu štěrkovny Grygov k dalšímu využití.

 

Pro vybudováni biocentra bylo stavebním úřadem Obecního úřadu Velký Týnec vydáno dne 20.05.2010 rozhodnutí pod čj. VT-84/2010/SÚ, které nabylo právní moci 25.06.2010. Dodavatelem zemních prací budou Štěrkovny Olomouc, a.s., ozelenění bude provádět investor podle schváleného projektu biocentra.

Výstavba RD – Zahradní II

1.1.2012

Firma P.B.CH. Přerov s.r.o. nabízí 32 pozemků určených pro prodej v obci Grygov o výměře 700m2 s jihovýchodní a severozápadní orientací. Pozemky leží při nově budované ulici v žádané části nedaleko sportovního hřiště a vlakového nádraží. Inženýrké Sítě – vodovod, plynovod, elektřina, splašková kanalizace, veřejné osvětlení vše při pozemku. Obslužná komunikace u pozemku. Komunikace a IS se začínájí budovat. Stavební a inženýrská činnost s tím spojená se dokončuje. Aktuální cena je dle dostupných informací na internetu 1.350 Kč / m2.

První ukázkový domek

Místo stavby: k.ú. Grygov, parc. č. 1070/44

Stavebník: P.B.CH.Přerov s.r.o., Týnecká 714/6, Olomouc – Holice 783 71

Zastavěná plocha: 106,5 m2.

Jedná se stavbu jednopodlažního (bez obytného podkroví) nepodsklepeného rodinného domu určeného pro čtyřčlonnou rodinu, zástřešení valbovou střechou s pálenou střešní krytinou. Konstrukční systém – rámová dřevostavba z hranolů s vloženou tepelnou izolací, opláštění z desek OSB a s vnější tepelnou izolací, sedlová střecha s dřevěným krovem.