Ověřování podpisů

Obecní úřad Grygov provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu je prováděno v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Sazby poplatků jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vidimace

K čemu slouží vidimace: Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Co musíte předložit k vidimaci (ověření opisu, nebo kopie):

 • prvopis nebo ověřený opis listiny,
 • kopii nebo opis pořízený z listiny.

Úřad neprovede vidimaci:

 • je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem,
 • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

Legalizace

K čemu slouží legalizace: Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah listiny neodpovídá.

Co musíte předložit při legalizaci (ověření podpisu):

 • průkaz totožnosti (platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo nebo nelze-li je zjistit, datum narození žadatele),
 • listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní,
 • nemůže-li žadatel o legalizaci podpisu číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Úřad neprovede legalizaci:

 • jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Správní poplatky činí:

 • za ověření každého podpisu na listině (legalizace) 50 Kč,
 • za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 30 Kč za každou započatou stranu.