Myslivci

Členové výboru Honebního společenstva Grygov – Nový dvůr, zvolení na jednání Valné hromady HS:

Otakar Hlaváč, starosta HS
Mgr. Ilja Spurný, místostarosta HS
Ing. Pavel Špás, myslivecký hospodář HS
Jaromír Koutný, člen výboru HS
Tomáš Gengela, člen výboru HS
Alois Grmolenský, člen výboru HS
Jan Galvany, člen výboru HS

Kontakt:
Email: hs.grygov-novydvur@seznam.cz
IČO: 71169172
Číslo bankovní konta: 4959085116/0300

Základní údaje o společenstevní honitbě Grygov – Nový Dvůr:
Popis průběhu hranic honitby:
Honitba se nachází jižním směrem od Olomouce. Hranice začíná na křižovatce vedoucí z Olomouce – Holice do Přerova a rychlostní komunikace “ Jižní obchvat Olomouce“ na rohu parcely č. 207/21 k.ú. Vsisko. Odtud po komunikaci Olomouc – Přerov pokračuje hranice jižním směrem přes křižovatku s komunikací Velký Týnec – Grygov a dále až po křížení s polní cestou před obcí Krčmaň.
Po této polní cestě pokračuje hranice západním směrem dále po objízdné komunikaci vedoucí k podniku Prefa Grygov. Tuto komunikaci hranice přetíná a pokračuje po severním okraji objektu Prefy až k železniční trati Olomouc – Přerov, kterou přetíná a pokračuje po hraně parcely č. 1109/3 k.ú. Grygov jižním směrem až k objektu ČSD po dolní hranici parcely č. 1109/3 k.ú. Grygov a pokračuje západním směrem k rozhraní parcel 1182/1 a 1176 k.ú. Grygov severním směrem na roh této parcely a pak směrem jihozápadním až na její roh. Zde překračuje příkop p.č. 1152/3 k.ú. Grygova dále po severní hranici parcely č. 1171, po jihozápadní hranici parcely č. 1170 a 1169. Na konci parcely č. 1169 k.ú. Grygov pokračuje severním směrem po zpevněné komunikaci až na křížení komunikace Grygov – Blatec p.č. 1154/1 k.ú. Grygov a pokračuje stejným směrem směrem na roh parcely č. 1157/7 až po vodoteč p.č. 1910/4 po jejím levém břehu pokračuje západním směrem až po vodoteč Morávka p.č. 470/1 k.ú. Blatec. Po levém břehu Morávky pokračuje severozápadním směrem k řece Moravě p.č. 480 k.ú. Kožušany po levém břehu Moravy severním směrem p hranici parcel č. 480 a 479 k.ú. Kožušany. Na konci parcely č. 479 hranice překračuje řeku a po polní cestě zhruba pod vedením vysokého napětí po hranici parcel č. 1029/2 a 1029/1 k.ú. Nemilany k vodoteči Nemilanka a po jejím levém břehu pokračuje ke komunikaci Olomouc – Kožušany. Po této komunikaci pak pokračuje směrem k rychlostní komunikaci „Jižní obchvat Olomouce“ a podél ní směrem východním směrem přes železniční trať až po křížení s komunikací Olomouc – Přerov a tím dospěla do bodu, kde popis hranice začal.

Údaje o honebním společenstvu a mysliveckého spolku:
Honební společenstvo Grygov – Nový Dvůr má 554 členů a disponuje 1115 hlasy. Z toho členové mysliveckého spolku mají plné moci na zastupování 782 hlasů.
Myslivecký spolek má 21 členů.
Členové mysliveckého spolku vlastní celkem 14 loveckých psů s loveckou upotřebitelností.

Celková výměra honitby : 1091,9143 ha
orná půda – 1020,4745
louky – 10,2120
zahrady – 11,4827
ost. plocha – 28,3178
vodní plocha – 20,1552
lesní plocha – 1,2621

V honitbě se nachází tato myslivecká zařízení:
koroptví zásyp – 2, kačení zásyp – 1, bažantí zásyp – 40, zaječí jesle – 4, srnčí jesle 17, posedy a kazatelny – 8+12, přechody přes vodoteče – 10, umělé liščí nory – 4, budky pro vodní ptactvo – 3, voliéra pro chov králíka divokého – 1, voliéra pro chov bažantíků – 1, lapací zařízení – 2.
Dále to jsou sklady krmiva a to skříň z V3S a dřevěná bouda přímo v honitbě a zděný a dřevěný sklad za humny.
Navržené kmenové stavy zvěře jsou:
srnčí – 56 ks, zaječí zvěř – 210 ks (105:105), bažantí zvěř – 280 ks (56:224)
Hlavním posláním mysliveckého spolku je trvale udržovat a obhospodařovat populace volně žijící zvěře v honitbě ku prospěchu celé společnosti vlastníků honebních pozemků a samotných myslivců.
Svoji pozornost věnujeme ochraně krajiny a biotopů zvěře a to tak, abychom zanechali dalším generacím krajinu a populace volně žijících živočichů v takovém stavu jako je v současnosti a nebo ještě lepším.

Další snahou je spolupracovat s vlastníky pozemků, OÚ Grygov, MŠ a ZŠ Grygov,sousedními mysliveckými sdruženími a jednotlivými právními subjekty jako AGRA Velký Týnec, zemědělská farma Nový Dvůr a další. Jako další faktor naší činnosti je zviditelnění práce členů a to pořádáním různých společenských akcí, vycházky s dětmi MŠ a ZŠ s přednáškami o přírodě a myslivosti.

Získané finanční prostředky z těchto akcí se spotřebují na opravy a nákup mysliveckých zařízení, drobné zvěře, krmivo (jadrné, dužnaté, objemové a sůl), dopravu a zajištění akcí pořádaných s MŠ a ZŠ. Dále na chov králíka divokého, kterého chceme z vybudovaných voliér dostat do volné přírody tak jak tomu bylo v 80. letech. Totéž platí o bažantovi a snahou je rovněž udržet a navýšit populaci zajíců.

Aktuální články

:-(