Povinné informace

Zde naleznete informace, jejichž zveřejnění v elektronicky přístupné formě je uloženo právními předpisy:

paragraf

Přehled:

Obec v současném pojetí a právním postavení vznikla jako součást obecního zřízení na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení). Právní postavení obcí je zakotveno primárně základním zákonem státu – Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.). Obecní zřízení v současné době upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obec:
 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Nejvyšším orgánem obce je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, dvěma místostarosty a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise:
 1. stavební
 2. sociální a zdravotní
 3. sportovní
 4. kulturní
Zřízené organizace:
 1. Základní škola a Mateřská škola Grygov příspěvková organizace
Obecní úřad Grygov, Šrámkova č.p. 19, 783 73 Grygov
Obecní úřad Grygov, Šrámkova č.p. 19, Grygov
Pondělí:
7:00-12:00

13:00-17:00
Středa:
7:00-12:00

13:00-17:00
Telefon: 585 393 262
  Fax: 585 393 304
podatelna@grygov.cz (možnost použití elektronického podpisu)
  ID datové schránky: m2najff
 • Kancelář: obec@grygov.cz
 • Účetní: ucetni@grygov.cz
 • Chramosta Petr: mistostarosta@grygov.cz
 • Ing. Kubáček Tomáš: starosta@grygov.cz
 • Knihovna: knihovna@grygov.cz
 • Sbor dobrovolných hasičů: sdh@grygov.cz
 • Základní škola a Mateřská škola: zs@grygov.cz
1801717399/0800 (Česká spořitelna a.s.)

Variabilní symboly pro platby:
 1. poplatek za likvidaci odpadu variabilní symbol 31501XXX (XXX=číslo popisné)
 2.  poplatek ze psů variabilní symbol 31502XXX (XXX=číslo popisné)
 3. platba za stočné variabilní symbol 31503XXX (XXX=číslo popisné)
Konstantní symboly není nutno uvádět.
S účinností od 1.9.2009 se Obec Grygov stala plátcem daně z přidané hodnoty, přidělené daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00298875 (Osvědčení o registraci ve formátu PDF).

Rozpočty a rozpočtová opatření

Rozpočtový výhled pro období 2023 – 2025

Rozpočtový výhled pro období 2020 – 2022

Rozpočtový výhled pro období 2016 – 2020

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

662
 1. osobně na Obecním úřadě Grygov, Šrámkova 19, Grygov v úředních dnech a hodinách, t.j. v pondělí a ve středu od 7. do 12.00 hod a od 13. do 17.00 hod.
 2. telefonicky na čísle 585 393 262
 3. není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. formular zadost_o_poskytnuti_informace můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu obec@grygov.cz
  • poštou na adresu OÚ Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
  • faxem na číslo 585 393 304
  Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
  • osobně (ústně či písemně) na Obecním úřadě Grygov, Šrámkova 19, Grygov v úředních dnech a hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 7. do 12.00 hod a od 13. do 17.00 hod.
  • telefonicky na čísle 585 393 262
  • e-mailem na adresu podatelna@grygov.cz
  • poštou na adresu OÚ Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
  • faxem na číslo 585 393 304
Opravné prostředky proti rozhodnutí Obecního úřadu Grygov vydanému ve správním řízení se podávají prostřednictvím Obecního úřadu Grygov, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a k orgánu uvedenému v poučení, za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Grygov, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Formulář odvolání naleznete ZDE. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Olomouckého kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou přípustné.

Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím Obecního úřadu Grygov či orgánu obce Grygov ke zkrácení fyzické či právnické osoby na právech, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm. d) Ústavy ČR (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.
Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde http://www.mv.cz/rady. Další důležité informace získáte zde: http://www.portal.gov.cz. Občan na úřadě:
 • Cestovní doklady občanů
 • Evidence občanů a trvalý pobyt
 • Hasiči radí
 • Hledání v archivu
 • Jména a příjmení
 • Lustrace
 • Manželství
 • Matriky-matriční úřady
 • Místní referendum
 • Občanské průkazy
 • Odškodnění obětí okupace
 • Organizace s mezinárodním prvkem
 • Ověření podpisu nebo kopie listiny
 • Oznámení o konání shromáždění občanů
 • Petice
 • Podání stížnosti
 • Politické strany, hnutí, občanská sdružení
 • Rodná čísla
 • Státní občanství České republiky
 • Analýza právní úpravy nabývání a pozbývání státního občanství
 • Veřejné sbírky
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci Ministerstva vnitra
 • Zbraně a střelivo
 • Zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB
 • Informační systém evidence obyvatel

Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Grygov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.

Obecně závazné vyhlášky

Sazebník úhrad za poskytování informací

V jednoduchých případech obec informace poskytuje zdarma. V případě, že jde o rozsáhlejší vyhledání informací a pořízení kopií, platí následující sazebník:
 • Vyhledání informace 100,- Kč/hod.
 • Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je půlhodina 50,- Kč/30 min.
 • Pořízení fotokopie
 • černobílá kopie A4, jednostranně 1,00 Kč
 • černobílá kopie A4, oboustranně 2,00 Kč
 • černobílá kopie A3, jednostranně 2,00 Kč
 • černobílá kopie A3, oboustranně 4,00 Kč
 • Pořízení kopie tiskem (formát A4) 10,00 Kč
 • Pořízení kopie na vlastní disketu 15,00 Kč
 • Odeslání faxem 30,00 Kč/strana A4
 • Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálního sazebníku České pošty

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno.
Licenční smlouvy nebyly uzavřeny.
Obec doposud takovou žádost neobdržela, proto nebyly poskytnuty žádné informace.
Obec nevede žádný v úvahu připadající veřejně přístupný rejstřík.
 • Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad Grygov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:
 • Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním stavu, číslech občanských průkazů.
 • Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu, nebo listiny.
 • Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků
 • Evidenci daní a poplatků
 • Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních komisí, seznam voličů)
 • Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Personální a mzdovou agendu
 • Evidenci čtenářů obecní knihovny
Obec provozuje systém informativních SMS zpráv na mobilní telefony a emaily s názvem AIS (Advanced Information System). Systém je určen hlavně pro krizové situace, ale využijeme jej i na zprávy informačního charakteru.

Územní plán

Do Územního plánu Grygov, který jako opatření obecné povahy č. 1/2023, nabyl účinnosti dne 8. 7. 2023, lze nahlížet na níže uvedených místech:

 • Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
 • Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
 • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
 • Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov
 • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov

 Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1-2023 – Územní plán Grygov

Územní plán – Výrok
Územní plán – Odůvodnění

Pro poskytnutí oficiálních informací k platnému územnímu plánu, vydání Závazného stanoviska, vydání Územně plánovací informace apod. je třeba kontaktovat Magistrát města Olomouce – odbor dopravy a územního rozvoje – úřad územního plánování.