Archiv pro štítek: silnice

Protierozní hráz v lokalitě Za Humny

12.5.2014

Stavba protierozní hráze v lokalitě Za Humny je v závěrečné fázi.

V pondělí 12. května 2014 bylo předáno staveniště firmě SWIETELSKY s.r.o. Stavební práce potrvají do konce letošního roku, tedy roku 2014. Investorem stavby  je Státní pozemkový úřad – pobočka Olomouc, ten také získal na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Náklady stavby budou cca 7,5 milionu Kč bez DPH. Připomínám, že stavba vychází ze schválené Komplexní pozemkové úpravy a obec Grygov nebude stát ani korunu. Součástí projektu je zejména zatravněná protierozní hrázka a asfaltová cesta od garáží až nahoru ke Genoservisu. Další informace podá obecní úřad nebo Státní pozemkový úřad, pobočka Olomouc.

 

 

 

 

Podrobné představení projektu naleznete ZDE.

 

Oprava místních a účelových komunikací

1.1.2012

V roce 2012 došlo k pokládce obrubníků, parkovacích stání, stanoviště separovaného odpadu a asfaltových vrstev komunikace v ulici za hospodou U kaple. Dodavatem stavby byla vybrána firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2012 proběhla výtavba I. etapy nové ulice za ulicí Zahradní. Dodavatem stavby byla firma LB 2000, s.r.o. a investorem byla firma P.B.CH. Přerov s.r.o.

V roce 2012 proběhla dostavba parkoviště u sportovního areálu a oprava komunikace Do Polí. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov.

V roce 2011 došlo k pokládce obrubníků, chodníků, podkladních vrstev komunikace ulice Zahradní. Dodavatelem stavby byla firma MODOS spol. s r.o. a investorem byla Obec Grygov. (Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne v roce 2014, po dokončení napojení inženýrských sítí pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov.)

V roce 2010 proběhla na většině území obce Grygov stavba Obnova a modernizace místních a účelových komunikací v obci Grygov. Dodavatelem stavby byla firma Skanska, a.s. a financována byla z evropských fondů ERDF, národním spolufinancováním a Obcí Grygov.

V roce 2004 byla provedena rekonstrukce silnice III/4353 v Grygově. Investorem stavby byl Olomoucký kraj a Obec Grygov. Projekt stavby v roce 2004 získal 1. místo v celostátní soutěži „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“.

Zbývá dokončit stavbu a opravu těchto ulic:

  • Dostavba II. etapy nové ulice za ulicí Zahradní, investorem je firma P.B.CH. Přerov s.r.o.
  • Závěrečná etapa dostavby ulice Zahradní. Dodavatelem stavby je firma MODOS spol. s r.o. a investorem Obec Grygov. Pokládka vrchní vrstvy asfaltu proběhne pravděpodobně v roce 2013, po dokončení napojení inženýrských sítí (pro ulici nových RD investorem firmou P.B.CH. Přerov s.r.o.).
  • Oprava úseku ulice Za Humny. V roce 2012 dojde k opravě vrchní asfaltové vrstvy komunikace, včetně chodníku a parkovačích stání. Projektová dokumentace je ve fázi přřípravy. Dodavatel stavby není vybrán a investorem je Obec Grygov.
  • Stavba ulice Za Humny od garáží až ke Genoservisu včetně polních cest proběhne v rámci projektu Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Grygov -I. etapa (lokalita ,,Za Humny“).

Obnova místních a účelových komunikací

1.1.2012

Předmětem řešení úpravy je provedení šířkové a výškové úpravy místních komunikací v celkové délce 2.364 m. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Odstavná místa v obci jsou rozměru 2 x 6 m.

komunikace

Projekt obnovy místních a účelových komunikací

Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu frézováním a opětovného doplnění živičného krytu. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech jsou v obci osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněny odstavná stání v obci, se zaměřením na místa pro služby, obchody, poštu, fotbalové hřiště a školu. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Ve vytipovaných místech jsou doplněny zpevněná místa na tříděný odpad. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno u fotbalového hřiště parkoviště pro návštěvníky. Součástí objektu je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava vpustí stávajících.

Navrženou úpravou, zklidněním dopravy, se zlepší bezpečnost provozu na místních komunikacích. Odstavnými parkovacími místy vhodně rozmístěnými po obci se oddělí doprava na komunikacích. Všechna místa pro pěší jsou řešena bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt si také můžete prohlédnout ve formátu PDF.

Popis stavebních úprav:
Předmětem předloženého návrhu jsou stavební úpravy místních komunikací v obci Grygov v celkové délce 2.364 m včetně zřízení nových odstavných a parkovacích stání. Šířky vozovek jsou upraveny na 6,0 m a 5,5 m. Šířky chodníků jsou ponechány stávající a to 1,5 m a 2,0 m. Vlastní úprava spočívá převážně ve výměně stávajícího krytu vozovek frézováním a opětovným doplněním živice. Tato výměna bude provedena ve stávajícím výškovém vedení nivelety vozovky. Na okraji vozovky budou osazeny nové obrubníky s přídlažbovou deskou. Ve vybraných místech budou osazeny široké zpomalovací prahy, které jsou zapracovány v některých případech v křižovatkách místních komunikací. V celém řešeném úseku jsou doplněna odstavná stání. V souběhu s úpravou vozovek je řešena výměna krytu chodníků a vjezdů. Dále budou doplněna zpevněná místa na tříděný odpad. Stavební úpravy se dělí na čtyři větve K1 až K4. Na větvi K4 je řešena nová autobusová zastávka s nástupištěm. Na konci větve K2 je doplněno parkoviště u fotbalového hřiště. Součástí úprav je doplnění odvodňovacího zařízení komunikace (nové uliční vpusti) a výšková úprava stávajících vpustí. Všechny plochy pro pěší jsou řešeny bezbariérově s přihlédnutím na požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.