Archiv autora: Simona Cahelová

Oznámení o konání veřejné sbírky na pokrytí škod způsobenými lokálními povodněmi v Grygově v červnu 2024

 

Na základě podnětů z řad občanů vyhlásila Obec Grygov veřejnou sbírku na pokrytí škod způsobenými lokálními povodněmi v Grygově dne 26.06.2024. Sbírka je primárně určena pro pomoc rodině s malými dětmi, která byla během přívalové povodně nejvíce postižena. Voda zaplavila celé přízemí jejich rodinného domu, přišli tak téměř o vše.
Peníze ze sbírky budou použity na nejnutnější opravy jejich domu, případně na vybavení domácnosti, které bylo vodou kompletně zničeno – postele, skříně, domácí spotřebiče atd.

Oznámení o konání veřejné sbírky

Mimořádná pomoc občanům zaplavených nemovitostí

 

Občané, které postihla vážná mimořádná událost v podobě zaplavené nemovitosti a jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují překonat nepříznivou situaci, mohou zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Obraťte se na naši sociální pracovnici, která vám podá bližší informace a pomůže vám vše vyřídit.

Tereza Říhová, DiS.

Tel. 776 878 685

rihova@hanacke-kralovstvi.cz

MOP – leták

Konzultační hodiny sociálního pracovníka na OÚ Grygov v červenci a srpnu 2024 jsou zrušeny

24.6.2024 31.8.2024

Sociální pracovník informuje občany, že po dobu letních prázdnin jsou zrušeny konzultační hodiny v budově OÚ Grygov. Další pravidelné konzultační hodiny začnou  v prvním sudém týdnu měsíce září, tedy 2. 9. 2024 v čase 10:00 – 12:00 hod. Během celých prázdnin bude pracovník k dispozici na tel. čísle 776 878 685 i na emailu rihova@hanacke-kralovstvi.cz.

Prodloužení termínu – Uzavírka: III/44318 Hlubočky, Mariánské Údolí – kř. III/44317 – ul. Nádražní x ul. Olomoucká

 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

chtěli bychom Vás informovat, že z důvodu uzavírky obci Hlubočky, místní části Mariánské Údolí dochází s platností od 12. 6. 2024  k přechodu na Etapu 2 a celkovému prodloužení termínu uzavírky do 6. 7. 2024.

Jak jsme Vás již informovali, výlukové jízdní řády dotčených linek (891343, 891348, 891349, 891350) obsahují i změny v souvislosti se souběžnými uzavírkami silnice II/437 Přáslavice – Velký Újezd (linky 343, 348, 349, 350) a silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov (linka 348). Výlukové jízdní řády již nezasíláme, jelikož termíny souběžných uzavírek jsou delší a jízdní řády jsou již zveřejněny.

Aktualizované informace o uzavírce v Mariánském Údolí naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-komunikaci-v-obci-hlubocky-mistni-casti-marianske-udoli/.

Informace o uzavírce Přáslavice – Velký Újezd a Velký Týnec – Grygov naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-silnice-ii-437-v-useku-obci-praslavice-daskabat-velky-ujezd/,  https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4353-velky-tynec-grygov/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.

S pozdravem

 Iveta SPÁČILOVÁ

odborný dopravní referent

odbor řízení dopravy a dopravních systémů     

INFORMACE  PRO  ÚHRADU  PLATBY  ZA  STOČNÉ  PRO  ROK  2024

2.5.2024 30.9.2024

 

Platba za stočné je hrazena za osoby využívající službu odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací obce, a to včetně osob bez trvalého pobytu. Stočné pro rok 2024 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Grygov dne 06.12.2023, usnesením č. 12, ve výši 41,- Kč/m3. Roční potřeba vody byla určena dle směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., a činí pro rodinný dům 36 m3 na osobu (tj. 41,- Kč x 36 m3 = 1.476,- Kč/osoba/rok).

Sazba za stočné pro rok 2024 za osobu:  1.476,- Kč

 Termíny splatnosti – platbu za stočné je možné hradit:

jednorázově v termínu do 30.6.2024,

ve dvou splátkách – první ½ v termínu do 30.06.2024, druhou ½ v termínu do 30.09.2024.

Stočné r. 2024

Schválené VJŘ od 10.12.2023 – úplná uzavírka silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov

10.12.2023 31.7.2024

 

na základě celostátních změn jízdních řádů k 10. 12. 2023 zasíláme v příloze schválené výlukové jízdní řády linek 891348, 891351 a 920512 platné od 10. 12. 2023 do 31. 7. 2024 související s uzavírkou silnice III/4353 Velký Týnec – Grygov.

Informace o uzavírce naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-4353-velky-tynec-grygov/.

Děkujeme Vám za spolupráci při informování občanů.

S pozdravem

L891348_231210_568736-1                                 L891351_231210_568737                           L920512_231210_572215

Žádost o kompostér Thermo-Star o objemu 1000 l

Kompostéry Thermo-Star o objemu 1000 l pořízené v rámci projektu ,,Podpora domácího kompostování – Obec Grygov,,  jsou stále k dispozici. Kompostéry jsou předávány do užívání vlastníkům nemovitostí na území obce na základě Smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí 5 let kompostéry přejdou do vlastnictví vypůjčitele (smlouvu je oprávněn uzavřít pouze vlastník případně spoluvlastník nemovitosti v k.ú. obce Grygov). V případě zájmu si neváhejte vyplnit formulář „Žádost o kompostér“, který je k dispozici ve vestibulu budovy OÚ, kanceláři i webu obce. Na základě vyplněných údajů připravíme smlouvu i kompostér.

Žádost-o-kompostér

Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti

Dotace na úsporná opatření v rodinných domech – Nová zelená úsporám Light

Žádat o dotaci může vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, na jehož úpravy je dotace požadována, ve kterém má trvalý pobyt počínající před 12. 9. 2022 a ZÁROVEŇ:
– žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
– žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).
Podporu nelze poskytnout na stavby, které jsou ve (spolu)vlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu (svěřenské fondy, investiční fondy a jiné).
Podpora může být poskytnuta pouze, pokud má žadatel právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástava, exekuce, aj.)
Výše podpory: Maximální celková výše podpory na realizaci opatření je omezena na 150 000 Kč, je poskytnuta formou zálohy před realizací a stanoví se jako součet podpor na vybraná opatření, bližší informace naleznete zde: NZÚ light_informace pro občany v území MAS Hanácké Království, NZÚ Light_Závazné pokyny pro žadatele_1.znění_2022_11_14

Pokud uvažujete o podání žádosti o dotaci, můžete se obrátit na pracovníky MAS Hanácké
Království, kteří s Vámi vše zdarma zkonzultují a postarají se o veškerou administrativu.
Kontaktní osoba: Michal Kuděla, tel.: 606 287 499, e-mail: kudela@hanacke-kralovstvi.cz, Obecní úřad Grygov, Šrámkova 19, Grygov.

Ztráty a nálezy

  • Obecní úřad Grygov oznamuje, že v ulici Masarykova náves byla nalezena finanční hotovost, která je k vyzvednutí na OÚ Grygov v úředních hodinách (protokol č. 34 ze dne 14.06.2021).
  • Obecní úřad oznamuje, že na ulici U Parku byl nalezen tachometr na kolo. Majitel si jej může vyzvednout v kanceláři OÚ Grygov. (protokol č. 33 ze dne 02.03.2021)