INFORMACE  PRO  ÚHRADU  PLATBY  ZA  STOČNÉ  PRO  ROK  2024

2.5.2024 30.9.2024

 

Platba za stočné je hrazena za osoby využívající službu odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací obce, a to včetně osob bez trvalého pobytu. Stočné pro rok 2024 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Grygov dne 06.12.2023, usnesením č. 12, ve výši 41,- Kč/m3. Roční potřeba vody byla určena dle směrných čísel roční potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., a činí pro rodinný dům 36 m3 na osobu (tj. 41,- Kč x 36 m3 = 1.476,- Kč/osoba/rok).

Sazba za stočné pro rok 2024 za osobu:  1.476,- Kč

 Termíny splatnosti – platbu za stočné je možné hradit:

jednorázově v termínu do 30.6.2024,

ve dvou splátkách – první ½ v termínu do 30.06.2024, druhou ½ v termínu do 30.09.2024.

Stočné r. 2024