Informace o zásadách a způsobu hlasovaní ve volbách do EP 2024 na území ČR a informace pro cizince

Informace_o_zasadach_a_zpusobu_hlasovani_ve_volbach_do_EP_2024_na_uzemi_CR_-_20240215

 

Voličské průkazy

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu. Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

Žádost lze podat:

  1. Osobně nejpozději do 5. 6. 2024 do 16:00 hodin
  2. Písemně nejpozději do 31. 5. 2024 do 16:00 hodin
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23. 5. 2024.

Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

Žádosti o voličský průkaz

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Informace pro cizince (občan jiného členského státu EU)

Voličem může být osoba, která

  • má občanství jiného členského státu EU,
  • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
  • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),
  • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na obecním úřadě v místě Vašeho pobytu.

Pokud jste na území ČR v minulosti hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, jste již veden v seznamu voličů a nemusíte činit nic dalšího.

 

Žádost o zápis do seznamu voličů

Požádat o zápis můžete pouze osobně. V případě pobytu na území obce Grygov podáváte žádost u Obecního úřadu Grygov nejpozději do 28.04.2024 (neděle).

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.

Pokud jste již veden na území ČR jako volič pro volby do zastupitelstev obcí, pak požádejte úřad, aby Vaše údaje přenesl z dodatku seznamu voličů (sloužící pro obecní volby) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Pokud nejste veden v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, podáváte novou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obě žádosti jsou totožné, pouze důvod jejich podání se liší.

V žádosti je nutno uvést řadu informací, které slouží k tomu, aby Vás obecní úřad a i stát Vašeho původu mohly identifikovat. V žádosti musíte rovněž prohlásit, že budete hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR.

Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.

Jste-li jednou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, budete tam evidováni, dokud nepožádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky. Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Pokud se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.

VZOR-zadost_o_zapis_nebo_preneseni_udaju_do_seznamu_volicu_EP-CZ_-_20210628